Kalendarium

July 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Instytut Inżynierii Materiałowej - dane bieżące

Obecnie kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu liczy 40 osób, w tym: profesorowie zwyczajni 5, profesorowie nadzwyczajni 3, dr habilitowani 7, adiunkci 21, wykładowcy z stopniem doktora 3 i 1 docent. 

Osoby zatrudnione w ramach projektów realizowanych w Instytucie to kolejne 15 osób.

Pracownicy back office, wsparcie techniczne i obsługa to grupa 19 osób w tym: biuro 7, inżynieryjno-techniczni 9, 3 panie sprzątaczki.

Doktoranci to 40 osób, w tym 12 na pierwszym roku.

Ogółem społeczność pracowników i doktorantów Instytutu w roku akademickim 2017/2018 to ponad 110 osób.


Zakres działania Instytutu obejmuje działalność w postaci usług badawczych, edukacyjnych i technologicznych.

W ramach działalności badawczej:  prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w kraju i za granicą, stymulowanie wymiany poglądów, opinii i myśli w tej dziedzinie poprzez organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych, prowadzenie stałych (systematycznych) seminariów naukowych z zakresu profilu Instytutu, projektowanie i wdrażanie rozwiązań biznesowych a także doradztwo na rzecz organizacji i podmiotów różnego rodzaju, prowadzenie badań usługowych, analiz i ekspertyz w zakresie profilu Instytutu, prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej.

Instytut podzielony jest na sześć zakładów naukowych. Domeną poszczególnych zakładów są określone obszary badawcze inżynierii materiałowej, nauk medycznych i biologicznych.

W ramach działalności edukacyjnej: prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I, II, III stopnia, inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i opiniotwórczym w zakresie działania Instytutu, prowadzenie stałych (systematycznych) seminariów naukowych z zakresu profilu Instytutu, podejmowanie inicjatyw edukacyjnych mających na celu podnoszenie wiedzy, w tym m.in. organizowanie szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych, wykładów otwartych  itp.

Kierunek Inżynieria Materiałowa prowadzony przez Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej w uznaniu wysokiej jakości kształcenia posiada Akredytację PAKA oraz KAUT.

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych w 2012 przyznała akredytację na 5 lat.

Państwowa Komisja Akredytacyjna  w 2010 przyznała akredytację na 5 lat.

 

Jako jedyna jednostka uczelniana w Polsce Instytut wykonuje usługi technologiczne w zakresie nawęglania próżniowego, azotowania, azotonasiarczania, obróbki narzędzi w próżni. oferując nowatorskie rozwiązania w budowie i sterowaniu piecami próżniowymi do nawęglania, które pozwalają na wprowadzenie do przemysłu nowych instalacji obróbkowych.

Dodatkowo duży nacisk w zakresie działalności Instytutu położony został na współpracę zarówno z uczelniami i instytucjami naukowymi jak i jednostkami gospodarczymi. Współpraca dotyczy sfery naukowo-badawczej, wymiany kadry naukowo-dydaktycznej oraz wymiany doświadczeń, organizacji konferencji i seminariów, organizowania praktyk i staży studenckich.

 

Od pażdziernika 2013r. Instytut mieści się ( oprócz Hartowni i Pracowni Badań i Ekspertyz) w budynku „FABRYKI INŻYNIERÓW XXI WIEKU - nowoczesnym obiektcie dydaktyczno-laboratoryjnym Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Zrealizowanym w ramach priorytetu XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego,  na podstawie umowy nr UDA-POIS.13.01-053/08-00.