Kalendarium

June 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

January 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

February 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

March 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

August 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

October 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

November 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

o nas

Instytut Inżynierii Materiałowej pracuje na pograniczu kilku dyscyplin, szczególnie inżynierii materiałowej i medycy.

Instytut podzielony jest na sześć zakładów naukowych. Domeną poszczególnych zakładów są określone obszary badawcze inżynierii materiałowej, nauk medycznych i biologicznych. ( więcej np.http://iim.p.lodz.pl/inzynierii-powierzchni--i-obrobki-cieplnej )

Zakres działania Instytutu obejmuje działalność w postaci usług badawczych, edukacyjnych i technologicznych.

W ramach działalności badawczej:  prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w kraju i za granicą, stymulowanie wymiany poglądów, opinii i myśli w tej dziedzinie poprzez organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych, prowadzenie stałych (systematycznych) seminariów naukowych z zakresu profilu Instytutu,  prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej.

Rokrocznie w IIM PŁ realizowane jest kilkanaście projektów badawczych i aplikacyjnych o łącznym rocznym budżecie pow. 5 mln złotych. Na potrzeby wielu z tych przedsięwzięć powołane zostały konsorcja, w których Instytut najczęściej występuje jako lider. ( więcej  http://iim.p.lodz.pl/projekty )

W okresie 2002-2018 w IIM PŁ zrealizowano ok. 80 projektów: 5 celowych, 11 zamawianych, 1 rozwojowy, 2 z programu Innotech, 1 Demonstrator+, 1 GRAF-TECH, 6 FS UE ( PO IG, PO KL, PO IŚ, PO IR), 2 PBS3, 1 CUBR II, 7 PR UE, 8 ERANET, 30 własnych, 5 promotorskich.

W ramach działalności edukacyjnej: prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I, II, III stopnia, inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i opiniotwórczym w zakresie działania Instytutu, prowadzenie stałych (systematycznych) seminariów naukowych z zakresu profilu Instytutu, podejmowanie inicjatyw edukacyjnych mających na celu podnoszenie wiedzy, w tym m.in. organizowanie szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych, wykładów otwartych  itp. Nasi studenci już w trakcie nauki mają możliwość udziału w realizowanych w Instytucie projektach badawczych a także w stażach i praktykach w wielu firmach współpracujących z WM PŁ, co często owocuje zatrudnieniem w nich po ukończeniu studiów. (więcej na https://www.facebook.com/INZYNIERIAMATERIALOWAPL/ )

Kierunek Inżynieria Materiałowa, prowadzony przez Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, w uznaniu wysokiej jakości kształcenia uzyskał jako jedyna IM w Polsce wyróżnienie PKA, a także od wielu lat posiada i odnawia akredytację PKA oraz KAUT.

W ramach dzialalności usługowej: jako jedyna jednostka uczelniana w Polsce Instytut wykonuje usługi technologiczne w zakresie nawęglania próżniowego, azotowania, azotonasiarczania, obróbki narzędzi w próżni oferując nowatorskie rozwiązania w budowie i sterowaniu piecami próżniowymi do nawęglania, które pozwalają na wprowadzenie do przemysłu nowych instalacji obróbkowych. Projektowanie i wdrażanie rozwiązań biznesowych a także doradztwo na rzecz organizacji i podmiotów różnego rodzaju, prowadzenie badań usługowych, analiz i ekspertyz w zakresie profilu Instytutu. Posiadamy także doświadczenie i osiągnięcia w wytwarzaniu i modyfikacji implantów ortopedycznych, neurochirurgicznych i dentystycznych. ( więcej np. http://iim.p.lodz.pl/pracownia-nr-1 )

Od wielu lat Instytut słynie z modyfikacji powierzchni implantów z zastosowaniem powłok węglowych DLC i węglowych domieszkowanych różnymi pierwiastkami, np. krzemem Si-DLC, a opracowana i wdrożona technologia wytwarzania pokryć węglowo- krzemowych została odznaczoną nagrodą Siemensa w 2017 roku.

Duży nacisk w zakresie działalności Instytutu położony został na współpracę zarówno z uczelniami i instytucjami naukowymi jak i jednostkami gospodarczymi. Współpraca dotyczy sfery naukowo-badawczej, wymiany kadry naukowo-dydaktycznej oraz wymiany doświadczeń, organizacji konferencji i seminariów, organizowania praktyk i staży studenckich.

IIM stale rozwija swoje możliwości badawcze zarówno w zakresie inżynierii powierzchni (badań powierzchni, składu chemicznego, fazowego, właściwości mechanicznych, tribologicznych) jak i biomedycyny (badań powierzchni w kontakcie z krwią, hodowli komórkowych, analiz odporności mikrobiologicznych czy zaawansowanych badań z zakresu biologii molekularnej - analiz transkryptomu i proteomu np. komórek po kontakcie z powierzchnią implantów).

IIM posiada znakomicie wyposażone laboratoria z urządzeniami do modyfikacji powierzchni oraz doskonale wyposażone laboratoria badawcze (więcej np. http://iim.p.lodz.pl/pracownia-nr-1 lub http://iim.p.lodz.pl/aparatura ) .

Ogółem społeczność pracowników i doktorantów Instytutu w roku akademickim 2017/2018 to ponad 110 osób. ( więcej http://iim.p.lodz.pl/pracownicy-i-doktoranci  lub np. http://iim.p.lodz.pl/inzynierii-biomedycznej-i-materialow-funkcjonalnych)

Obecnie kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu liczy 40 osób, w tym: profesorowie zwyczajni 4, profesorowie nadzwyczajni 5, dr habilitowani 6, adiunkci 21, wykładowcy z stopniem doktora 3 i 1 docent. Osoby zatrudnione w ramach projektów realizowanych w Instytucie to kolejne 15 osób ( w tym 2 emerytowanych profesorów zwyczajnych). Pracownicy back office, wsparcie techniczne i obsługa to grupa 19 osób w tym: biuro 7, inżynieryjno-techniczni 9, 3 panie sprzątaczki. Doktoranci to 40 osób, w tym 12 na pierwszym roku.

Od pażdziernika 2013r. Instytut mieści się ( oprócz Hartowni i Pracowni Badań i Ekspertyz) w budynku „FABRYKI INŻYNIERÓW XXI WIEKU - nowoczesnym obiektcie dydaktyczno-laboratoryjnym Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Zrealizowanym w ramach priorytetu XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego,  na podstawie umowy nr UDA-POIS.13.01-053/08-00.